1888 – Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego utworzył w Łodzi filiał zboru warszawskiego. 8 września reprezentanci zboru: Emil Wicke, Leon Karczewski, Wilhelm Grabczyński zawarli z pastorem Fryderykiem Jelenem umowę dotyczącą prowadzenia nabożeństw w Łodzi. Miały się odbywać raz w ciągu kwartału (dwa razy po czesku, raz po polsku i raz po niemiecku). 126 osób zobowiązało się do płacenia regularnych składek.

1902 – do Kolegium Kościelnego wybrano: Edmunda Brin-kenhoffa, Władysława Eckersdorfa, Karola Szrajbera i Karola Smetanę.

1903 – administratorem zboru został pastor Władysław Semadeni. Liczbę nabożeństw zwiększono do 12 rocznie (11 w języku polskim i l w języku niemieckim). Postanowiono też wynająć na wyłączny użytek parafii jeden nowy lokal w miejsce dwóch dotychczasowych.

1904, 15 maja – odbyła się uroczystość z okazji założenia parafii łódzkiej i otwarcia nowo założonego cmentarza.

1905 – od grudnia administratorem został pastor Stefan Skierski. Na nowego kantora wybrano Jana Niewieczerzała z Kucowa. Została też otwarta szkoła kantorska.

1907 – walne Zgromadzenie Członków zboru postanowiło: „pociągnąć do opłaty składek parafialnych również młodzież, tj. nieżonatych i niezamężne.” Wybrano też komitet do gromadzenia funduszy na kupno własności zborowej.

1909 – nabożeństwa ze względów oszczędnościowych przeniesiono do sali szkolnej przy ul. Radwańskiej.

1910 – plan dojazdów nowego administratora, pastora Tomasza Tosio objął 29 niedziel (39 nabożeństw, w tym: 12 razy w języku niemieckim, 27 w języku polskim).

1911 – zebrano sumę umożliwiającą założenie biblioteki.

1919 – wskutek braku funduszy, których użyto między innymi na dożywianie dzieci, została zamknięta szkoła zborowa, a kantor Jan Niewieczerzał wrócił do Kucowa.

1920 – wydano zapomogi 20 osobom z funduszu prywatnego otrzymanego z Ameryki.

1922 – po raz pierwszy wybrano delegatkę na Synod Kościoła. Została nią Natalia Jelinek. Przyznano też kobietom prawo głosu stanowiącego podczas walnych zgromadzeń, na tych samych warunkach, które obowiązywały mężczyzn. Od października administratorem zboru został pastor Ludwik Zaunar.

1924, marzec – odbył się zjazd delegatów świeckich i duchownych zborów prowincjonalnych (Zelowa, Kucowa, Żychlina, etc.).

1924, kwiecień – wybrano komisję do zbierania funduszy na budowę kościoła i budynku zborowego.

1925, luty – po śmierci Edmunda Brinkenhoffa, wieloletniego prezesa i skarbnika Kolegium Kościelnego, prezesem został wybrany Józef Hajek.

1928 – 17 czerwca położono kamień węgielny pod budowę kościoła. Budynek w stanie surowym miał zostać ukończony do końca października. Kryzys gospodarczy i wydatki na cele socjalne (zapomogi dla ubogich z okolicy) przeciągnęły jednak wykończenie budynku o parę lat.

1932 – 2 października odbyto się uroczyste nabożeństwo związane z poświęceniem kościoła. Kościół był jeszcze nieotynkowany, brakowało ławek i organów.

1936 – administratorem został pastor Jerzy Jelen.

1938 – rok poświęcony na mozolne gromadzenie funduszy na wykończenie kościoła.

1940 – nabożeństwa odbywały się na przemian w dwóch językach: polskim i czeskim (wbrew żądaniom władz hitlerowskich, domagających się prowadzenia nabożeństw wyłącznie po niemiecku).

1941 – w czasie świąt Wielkiej Nocy aresztowano pastora Jerzego Jelena. Został potem zamordowany przez faszystów w obozie koncentracyjnym w Dachau, 26 grudnia 1942 r.

1945 – 11 marca odbyło się pierwsze powojenne nabożeństwo prowadzone przez pastora Emila Jelinka.

1945 – w kwietniu pierwszy raz po wojnie zebrało się tymczasowe Kolegium Kościelne, któremu przewodniczył Wiktor Wagner.

1945 – do końca roku do Czechosłowacji wyjechało około 70% członków zboru, a wraz z nimi pastor.

1945 – pastor Kazimierz Ostachiewicz w Wilna został mianowany administratorem zboru.

1949 – administratorem zboru został pastor Jarosław Niewieczerzał.

1952 – w Łodzi obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

1957 – wydano cztery numery biuletynu zboru łódzkiego.

1959 – w Łodzi obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

1972 – administratorem zboru został pastor Zdzisław Tranda.

1974 – administratorem zboru został pastor Jerzy Stahl.

1984-1986 – przeprowadzano remont kościoła, obejmujący malowanie wnętrza, wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej, a także położenie marmurowej posadzki i instalację organów.

1987 – w zborze łódzkim odbyła się pierwsza w naszej historii ordynacja. W urząd duchownego został wprowadzony pastor Marek Izdebski z Bełchatowa.

1988 – początek remontu domu zborowego. Ze starego budynku pozostały jedynie ściany zewnętrzne i klatka schodowa. Budynek został powiększony o jedno piętro i piwnicę. Założono kaloryfery.

1989 – ordynacja pastora Romana Lipińskiego, który został następnie ustanowiony administratorem zboru po rezygnacji z tej funkcji (ze względu na ciężką chorobę) pastora Jerzego Stahla.

1991 – zakończenie remontu domu zborowego.

1991 – ukazał się pierwszy z siedmiu numerów redagowanego przez łódzką grupę młodzieży kwartalnika „Wiosło”, pisma, które w krótkim czasie na gruncie Kościoła popularnością dorównało naszej „Jednocie”.

1991 – administratorem zboru został pastor Marek Izdebski z Bełchatowa. W zborze pracował również stażysta - mgr teologii Semko Koroza.

1992 – w Łodzi odbyło się spotkanie Kolegiów Kościelnych zborów ewangelicko-reformowanych w RP.

1992 – zjazd „Wiosło'92" organizowany dla młodzieży z całej Polski przez młodzież z parafii łódzkiej.

1992 – 26 kwietnia odbyła się ordynacja pastora Semka Korozy, administratorem został mianowany pastor Jerzy Stahl.

1992 – Walne Zgromadzenie Członków Zboru przyjęło nowy Regulamin Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.

1992 – przygotowano do druku i wydano reprint IV wydania Konfesji sandomierskiej z 1903 r.

1993 – kolejny zorganizowany przez grupę młodzieżową naszej parafii ogólnopolski zjazd młodzieży „Wiosło'93”.

1993 – zbór łódzki wziął pod „lokalową” i finansową opiekę Synodalną Komisję Prawa i Regulaminów.

1993 – zorganizowane zostaje pierwsze z ugruntowanego potem cyklu corocznych ewangelickich nabożeństw komunijnych. Liturgia sprawowana jest wedle łączonego porządku kościołów ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-metodystycznego przez duchownych tych trzech wyznań. Wierni i zaproszeni goście wspólnie przystępują do sakramentu Wieczerzy Pańskiej.

1994 – powstał przy zborze ewangelicko-reformowanym w Łodzi Międzyszkolny Ośrodek Katechetyczny, dzięki czemu nasze dzieci mogą mieć wystawiane na świadectwach oceny z religii.

1997 – w maju odbyły się I Dni Biblii w Łodzi organizowane przez pastora Semka Korozę wraz z Oddziałem Regionu Łódzkiego PRE i Kurią Archidiecezji Łódzkiej.

1997 – kolejne nabożeństwo komunijne zorganizowane przez trzy kościoły ewangelickie w Łodzi.

2001, luty – wybory pierwszego proboszcza parafii; wybrany został ks. Semko Koroza, wprowadzony w urząd 16 IX 2001 r.

Włączamy się od dawna i dość znacząco w różnego rodzaju działalność społeczną. Jakże inaczej zresztą mielibyśmy robić, jeśli mamy w sercach i pamięci przykład z czasów budowy kościoła, kiedy postanowiono odłożyć budowę (już rozpoczętą) i przeznaczyć pieniądze na posiłki dla bezdomnych. Teraz cokolwiek przyszłoby nam do głowy i tak nie będzie to tak szlachetne, jak ten czyn naszych przodków. Staramy się jednak, jak możemy. Zbieramy pieniądze i inne dary w sytuacjach, kiedy ludzie padają ofiarą jakiegoś nieszczęścia. Dzielimy się z łodzianami naszą duchowością i krzewimy naszą wiarę. Organizowaliśmy np. przez parę lat Dni Biblii w Łodzi, odbywające się w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy aktywnym udziale najwyższych miejskich urzędników. Przy naszej parafii powstał Instytut Tolerancji, o którym dość głośno jest nie .tylko na naszym rodzimym gruncie. Wielokrotnie gościliśmy Oddział Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, odbywały się też u nas spotkania ekumeniczne. Otwartość i chęć przekształcenia otaczającej nas „obcości” w „inność” jest dość częstym motywem naszego zborowego postępowania.

Osoby pochodzące z naszego zboru, działające w gremiach ogólnokościelnych:
p. Witold Brodziński – prezes Konsystorza
p. Wiera Rumocka – radczyni świecka Konsystorza
p. Zdenek Matys – Przewodniczący Synodalnej Komisji Rewizyjnej
p. Piotr Topolski – sekretarz Synodu