Projekt porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi, sobota, 2 marca 2019 roku o godzinie 16:00.
1. Rozpoczęcie Zgromadzenia modlitwą
2. Wybór Przewodniczącego
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie liczby obecnych członków Zgromadzenia z głosem stanowiącym
6. Przyjęcie projektu porządku obrad (poprzedzone zgłaszaniem poprawek i dyskusją nad nimi)
7. Przyjęcie protokołu z OZZ z dnia 24 lutego 2018 roku
8. Sprawozdanie z życia zboru - pastor Semko Koroza
9.  Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - prezes KK, p. Ilona Motylewska
10. Sprawozdanie KR - przewodniczący KR, p. Robert Maciejczak

11. Uwagi do sprawozdań i dyskusja
12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
13. Zgłoszenie przez KR wniosku dot. Absolutorium dla KK za rok 2018
14. Głosowanie nad w/w wnioskiem
15. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad projektami preliminarzy budżetowych na lata 2019 i 2020
16. Zgłaszanie kandydatów do KK i KR
17. Wybory Prezesa KK
18. Wybory członków KK
19. Wybory członków KR
20. Informacje ogólne, plamy na przyszłość, Projekt pragmatyki służbowej.
21. Informacja o wynikach wyborów KK i KR
22. Wolne wnioski, dyskusja nad nimi i ew. Głosowanie wniosków
23. Zakończenie OZZ modlitwą