W sobotę 4 marca o godzinie 16.00 rozpocznie się Ogólne Zgromadzenie Zboru (w sali zborowej).
Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia w nim udziału wszystkich członków zboru.
Projekt porządku obrad OZZ wygląda następująco:

Projekt porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi sobota, 04 marca 2023 roku - g. 16.00

1. Rozpoczęcie Zgromadzenia modlitwą
2. Wybór Przewodniczącego OZZ
3. Wybór Sekretarza OZZ
4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.  Stwierdzenie liczby obecnych członków Zgromadzenia z głosem stanowiącym
6.  Przyjęcie projektu porządku obrad (poprzedzone zgłaszaniem poprawek i dyskusją nad nimi)
7.  Przyjęcie protokołu z OZZ z dnia 12 marca 2022 roku poprzedzone dyskusją nad zgłoszonymi poprawkami
8.  Sprawozdanie z życia zboru za rok 2022 - pastor Semko Koroza
9. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - prezes KK, p. Ilona Motylewska
10. Sprawozdanie KR za rok 2022 - przewodnicząca p. Anna Topolska
11. Dyskusja nad poprawkami do sprawozdań zgłoszonymi na piśmie przed OZZ
12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
13. Zgłoszenie przez KR wniosku dot. absolutorium dla KK za rok 2022
14. Głosowanie nad w/w wnioskiem
15. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad preliminarzami budżetowymi na lata 2023 i 2024
16. Zgłaszanie kandydatur oraz wybory:
   1. Prezesa KK
   2. Członków KK
   3. Członków KR
17. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
18. Wolne wnioski, wnioski na Synod 2023, dyskusja nad nimi i ew. głosowanie
19. Zakończenie OZZ modlitwą